Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Νοσοκομείο, σε συνεργασία με την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία µε την επωνυμία “ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.” και το διακριτικό τίτλο BEEASY Ι.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Φράγκων αριθ. 14, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 800484201 – Α’ Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νομίμως (εφεξής «η Επιχείρηση»), παρέχουν μέσω του παρόντος ιστότοπου, που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιχείρηση, υπηρεσία για την αναζήτηση και τον προγραμματισμό ραντεβού με ιατρούς και για εξετάσεις μέσω Διαδικτύου (εφεξής «η Υπηρεσία»). Η χρήση του ιστότοπου και η Υπηρεσία θα παρέχονται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω.

Η χρήση της Υπηρεσίας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων. Η χρήση της Υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους. Το Νοσοκομείο και η Επιχείρηση δεν ευθύνονται, εάν αντίθετα από τα παραπάνω, ανήλικοι χρήστες εγγραφούν και κάνουν χρήση της Υπηρεσίας.

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Για την απλή περιήγηση στον Ιστότοπο δεν απαιτείται εγγραφή. Για την χρήση της παρεχόμενης Υπηρεσίας, δεν απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή στον Ιστότοπο.

Μέσω της Υπηρεσίας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης και προγραμματισμού πρωινών ή και απογευματινών ραντεβού με ιατρούς ή/και για εξετάσεις στα Νοσοκομεία, τα οποία συμμετέχουν στην παρούσα Υπηρεσία.

Για την παροχή της Υπηρεσίας, ο επισκέπτης κατευθύνεται σε κατάλληλη σελίδα, όπου καταχωρεί στα αντίστοιχα πεδία τον ΑΜΚΑ του, καθώς και το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμό του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Οι χρήστες της Υπηρεσίας θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού στο νοσοκομείο, με την επιφύλαξη ότι ενδέχεται να ισχύουν κάποιοι περιορισμοί από το Νοσοκομείο για τους οποίους θα ενημερώνεται ο χρήστης ανά περίπτωση, όπως λ.χ. ενδέχεται να μην επιτρέπεται στο ίδιο κινητό ή στον ίδιο ΑΜΚΑ να καταχωρηθεί περισσότερα από ένα ραντεβού στην ίδια κλινική τον ίδιο μήνα

Στη σελίδα αναζήτησης ραντεβού, ο χρήστης επιλέγει το Νοσοκομείο, τον τύπο του ραντεβού (πρωινό ή απογευματινό), το ιατρείο (ή και συγκεκριμένο ιατρό, εάν έχει επιλέξει απογευματινό ραντεβού) και την ημερομηνία που επιθυμεί. Κατόπιν, εμφανίζονται τα διαθέσιμα ραντεβού και ο χρήστης επιλέγει εκείνο που επιθυμεί.

Το ραντεβού που επέλεξε ο χρήστης, δεσμεύεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα 5 λεπτών και για την καταχώρηση του ραντεβού πρέπει (εντός του διαστήματος αυτού) να ολοκληρώσει τη διαδικασία, ήτοι να πατήσει αποδοχή και να εισάγει στο αντίστοιχο πεδίο τον εξαψήφιο κωδικό, που θα του σταλεί δωρεάν με email στον δηλωθέντα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν ο εξαψήφιος κωδικός αποσταλεί έγκαιρα και είναι έγκυρος, ο χρήστης οδηγείται σε νέα σελίδα, όπου αναγράφεται ότι το ραντεβού του έχει επιτυχώς καταχωρηθεί, ενώ λαμβάνει και μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού του μέσω email, με σχετικές με αυτό πληροφορίες, στο λογαριασμό email αντίστοιχα, που έχει δηλώσει.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να προγραμματίσει νέο ραντεβού, επιλέγει να επιστρέψει στη σελίδα αναζήτησης ραντεβού και ακολουθεί εκ νέου την ανωτέρω διαδικασία. Ο χρήστης αποδέχεται ότι, σε περίπτωση που εισάγει λάθος κωδικό ή εισάγει τον σωστό κωδικό μετά την πάροδο του χρόνου ισχύος του εκάστοτε κωδικού (όπως αυτός εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη) η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη, ενώ για την επιτυχή καταχώρηση του ραντεβού του ο χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει εκ νέου την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού, ο χρήστης ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα στην οθόνη του και έχει την επιλογή, καλώντας τον αριθμό 2351800440 εφόσον το επιθυμεί, να μπει σε λίστα αναμονής.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το καταχωρημένο ραντεβού του μέσω του email που έχει δηλώσει,, δηλαδή δύναται να το ακυρώσει ή να το τροποποιήσει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Νοσοκομείου. Για την χρήση της υπηρεσίας διαχείρισης του ραντεβού, είναι απαραίτητη η καταχώρηση email.

Τέλος, ο χρήστης θα λάβει φωνητική ειδοποίηση (υπηρεσία τηλεφωνητή) από την Υπηρεσία, που θα του υπενθυμίζει το καταχωρημένο ραντεβού, 48 ώρες πριν την ημέρα και ώρα πραγματοποίησης του και θα του δίνει τη δυνατότητα να το επιβεβαιώσει ή να το ακυρώσει. Η τηλεφωνική ειδοποίηση- επιβεβαίωση /ακύρωση είναι μια υπηρεσία που παρέχεται χωρίς χρέωση για τον χρήστη- πολίτη. Με τη διαδικασία της τηλεφωνικής ειδοποίησης, το ραντεβού παύει να ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ενεργητικά την ακύρωσή του.

Τα στοιχεία του χρήστη αποστέλλονται στο Νοσοκομείο τόσο για την μεταξύ του αιτούντα - χρήστη και Νοσοκομείου επικοινωνία, όσο και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο Ιστότοπος παρέχει επίσης πλήρη ενημέρωση για το κόστος της επίσκεψης στα απογευματινά ραντεβού του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τον βαθμό που κατέχει ο κάθε ιατρός, όπως ακριβώς η αντίστοιχη πληροφόρηση παρέχεται από το Νοσοκομείο.

Ο Ιστότοπος, ενδέχεται να διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Ειδικότερα, ο Ιστότοπος δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των παρόντων όρων, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους, πλην των Υπεύθυνων Επεξεργασίας Νοσοκομείων.

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες αποδέχονται και δεσμεύονται ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος ιστότοπου και της Υπηρεσίας. Οι χρήστες υποχρεούνται και φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ορθή και σύννομη καταχώρηση των στοιχείων για τον εαυτό τους και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταχωρούν λανθασμένα στοιχεία για τον εαυτό τους ή στοιχεία τρίτων. Επιπλέον, οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν, επεξεργάζονται ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Ιστότοπου ή/και της Υπηρεσίας.

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστότοπου, συμμορφωμένοι στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του Ιστότοπου/Υπηρεσίας για:

  • να προβαίνουν σε πράξεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε ανηλίκους
  • να προβαίνουν σε πράξεις που παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο, δικαιώματα της Επιχείρησης, του Νοσοκομείου ή τρίτων, πολιτικές ασφαλείας, πολιτικές προσωπικών δεδομένων κ.λπ.,
  • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: 1)παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), 2)προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό), 3)έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, 4)παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
  • να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Ιστότοπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Επιχείρησης ή τρίτων.
  • να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητας τους από την Επιχείρηση.
  • να διαθέτουν περιεχόμενο, το οποίο περιέχει ιούς ή οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει ή παρεμποδίσει την ομαλή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου,
  • να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένους μηχανισμούς τύπου bot για την έρευνα, συλλογή και ανάλυση του περιεχομένου, το οποίο περιέχεται στον ιστότοπο.
  • να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, οπουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης.
  • να συλλέγουν ή αποθηκεύουν ή μεταδίδουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε περίπτωση παράβασης από κάποιο χρήστη των παρόντων όρων, η Επιχείρηση δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διακόψει ή να αποκλείσει, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, την πρόσβαση κάποιου χρήστη στον παρόντα ιστότοπο και στις παρεχόμενες από αυτόν Υπηρεσίες. Οι χρήστες ευθύνονται έναντι του Νοσοκομείου, της Επιχείρησης ή κάθε τρίτου για την αποκατάσταση κάθε ζημίας, άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, τυχόν προκληθεί από την κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήση.

 

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να διατηρηθεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου. Ωστόσο, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι ο παρών ιστότοπος θα είναι πάντοτε διαθέσιμος ή χωρίς λάθη ή ότι οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ιστότοπο θα είναι πάντοτε ενημερωμένες. H Επιχείρηση

δεν εγγυάται την ακρίβεια, εγκυρότητα ή αλήθεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, καθώς αυτές οι πληροφορίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τη Επιχείρηση, παρέχονται δε αποκλειστικά από τα Νοσοκομεία, οπότε τυχόν χρήση των πληροφοριών αυτών από κάποιο χρήστη γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη, αποδεχόμενος ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες, θετικές ή αποθετικές, άμεσες ή έμμεσες ή οποιασδήποτε μορφής, τυχόν προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους σχετικά με τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον νόμο βαθμό για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, ειδική ή παρεπόμενη προκύπτει ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά από (α) τυχόν ελαττώματα, ιούς ή και άλλες δυσλειτουργίες οφειλόμενες στον εξοπλισμό του χρήστη ή στο λογισμικό που χρησιμοποιεί σχετικά με την πρόσβαση/σύνδεσή του με τον παρόντα ιστότοπο, (β) τις παρεχόμενες από τον ιστότοπο πληροφορίες, (γ) τη λειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα του παρόντος ιστότοπου, (δ) την κατά παράβαση των όρων χρήσης του παρόντος ιστότοπου χρήση και (ε) από γεγονότα ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας, που εμποδίζουν ή απαγορεύουν την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Επιχείρηση, αυτή έχει δικαίωμα αναστολής της Υπηρεσίας για όσο διάστημα διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης περιόδου επανέναρξης.

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός της Υπηρεσίας, καθώς και του παρόντος Ιστότοπου (ενδεικτικά δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυποι, διακριτικά γνωρίσματα), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της Υπηρεσίας ή/και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην Επιχείρηση είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.

 

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας και την παροχή της Υπηρεσίας, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από το κείμενο «Πολιτική Απορρήτου» της Ιστοσελίδας, πατώντας

 

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι χρήσης της Υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας και τους παρόντος ιστότοπου θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με την σχετική τροποποίηση. Από τη στιγμή της ανάρτησης της εκάστοτε τροποποίησης στους παρόντες όρους αυτοί δεσμεύουν τους χρήστες και οι τελευταίοι οφείλουν πριν κάνουν χρήση αυτής της Υπηρεσίας να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης. Σε κάθε περίπτωση η χρήση της Υπηρεσίας τεκμαίρεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

H Επιχείρηση διαθέτει τηλεφωνική γραμμή, χωρίς πρόσθετη χρέωση, πέραν της χρέωσης που υφίσταται από τον πάροχο του καλούντα (2312313434), και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: data@beeasy.eu), ώστε να απαντά σε κάθε εύλογο ερώτημα χρήστη για την παροχή της Υπηρεσίας ή/και παράπονα. Ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής: Δευτέρα-Παρασκευή, 09.00 -18.00.